Richard Conant – Elektromagnetické znečistenie

linesProstredie, ktoré väčšina z nás obýva, je plné neviditeľnou formou znečistenia, ktoré až donedávna bolo z veľkej časti ignorované. No narastajúci objem výskumu posilňuje obavu, že elektromagnetické znečistenie môže mať negatívny dopad na zdravie a pohodu miliónov ľudí.

Kto môže byť ohrozený? Každý, kto elektrinu využíva. Máte doma sušič vlasov, digitálny budík, toaster, kávovar, TV či počítač? Ak sa vaše obydlie či kancelária nachádza neďaleko rozvodov vysokého napätia, toto riziko môže byť ešte väčšie. Iba ak žijete ako pustovník, ďaleko od mesta, bez akejkoľvek elektriny, nie ste tomuto riziku vystavení.

Schopnosť človeka elektrinu využiť pretvorila svet za púhych dvesto rokov, odkedy sme začali elektrine rozumieť.

No elektrina je oveľa viac, než iba energia, ktorá putuje cez rozvody a káble, vytvára taktiež energetické pole, vyžarujúce z akéhokoľvek elektrického nástroja, spotrebiča, kábla či vysokonapäťového vedenia. Naša blízkosť k elektrickým spotrebičom nás privádza do elektrických polí 24 hodín denne.

Až v 19. storočí začali vedci rozumieť fungovaniu iných síl, než sú sily mechanické, napr. gravitácia. Z tohto vznikla predstava silových polí. Vedci začali zisťovať, že vesmír je plný neviditeľnými energetickými oblasťami, ktoré existujú – na rozdiel od gravitácie – nezávisle od hmotných objektov. Tieto polia sú to, čo dnes označujeme ako elektromagnetické polia (EMF, electromagnetic fields).

Magnetizmus a elektrina sú vzájomne prepojené, prechodom elektriny cez konduktor sa vytvára elektromagnetické pole. EMF vznikajú prirodzeným spôsobom, Zem je obalená statickým magnetickým  poľom, o ktorom sa verí, že je vytvárané jej kovovým vnútorným jadrom. Samotné ľudské telo je elektromagnetické, elektromagnetické polia generujú všetky bunky a tkanivá.

Umelo vytvárané EMF vyžarujú z čohokoľvek, čo elektrinu využíva – spotrebičov, káblovania, distribučných rozvodov pod domami a popri cestách a diaľniciach, železničných vagónov na elektricky poháňaných linkách a z rozvodov vysokého napätia.

Každá elektromagnetická energia putuje vo vlnách. Generované polia sú bežne merané a kvantifikované dvoma spôsobmi. Frekvencia, funkcia jeho vlnovej dĺžky, sa meria v hertzoch (Hz) či kilohertzoch (Khz). Intenzita sa meria v gaussoch, či miligaussoch (mG).

Ľudské telo je zemskému statickému magnetickému poľu prirodzene prispôsobené. Dnes sme však postupne bombardovaní narastajúcim rozsahom umelo vytváraných EMF, ktorým sme sa neprispôsobili. Frekvencie, vzbudzujúce najväčšie zdravotné obavy majú extrémne nízky frekvenčný rozsah, 30 až 300 Hz, a veľmi nízky frekvenčný rozsah, 3 až 30 kHz. Vysokonapäťové distribučné rozvody vytvárajú extrémne nízkofrekvenčné elektromagnetické polia. Do nízkeho frekvenčného rozsahu spadajú napr. video zobrazujúce terminály, ďalší zdroj obáv.

Intenzita poľa vyžarujúceho z bežných domácich spotrebičov môže dosahovať hodnoty od 3 mG až po 1600 mG. Intenzita sa značne znižuje so vzrastajúcou vzdialenosťou. No každý deň môžeme  stráviť hodiny napríklad v 300 mG poli oklopujúcom počítač. Pre totálne denné vystavenie, EPA navrhla bezpečnostný štandard 1 mG. Podľa mnohých expertov, čokoľvek nad 3 mG je potenciálne nebezpečné. Potenciálne škodlivé zdravotné účinky činia EMF hlavný problém verejného zdravia, a v debate v rámci vedeckej komunity..

VÝSKUM A KONTROVERZNOSŤ

Narastajúci objem výskumu naznačuje, že predĺžené vystavenie voči EMF zvyšuje riziko vzniku rakoviny. Tieto štúdie sú zväčša epidemiologické a venované chorobám z povolania, skúmajúce rôzne populačné a pracovné skupiny hľadajúce výskyt trendy a spojitosti (napr. štúdie o výskyte rakoviny pľúc medzi fajčiarmi vo veku 20 až 50 rokov v určitej oblasti). Problém s epidemiologickým výskumom, z čisto vedeckého pohľadu, je ten, že iba dokazuje korelácie medzi simultánne nastávajúcimi fenoménmi, ako je napr. fajčenie a rakovina pľúc. Pri takomto výskume neexistuje spôsob, ako všetky premenné izolovať. Korelácie preto nepredstavujú dôkaz.

Mnoho vedcov má preto tendenciu odmietať či prinajmenšom minimalizovať nálezy založené iba na takýchto dôkazoch, no ďalší, vrátane vyšetrovateľov v Environmental Protection Agency (EPA), sa domnievajú, že celková evidencia skutočne vážne znepokojenie ospravedlňuje. V roku 1990, správa EPA Hodnotenie potenciálnej karcinogenicity elektromagnetických polí došla k záveru, že vystavenie poliam s hodnotou 60 Hz, ktoré charakterizujú vysokonapäťové distribučné systémy, sú pravdepodobným karcinogénnym rizikovým faktorom. Vysoký predstaviteľ EPA prezentoval túto správu na stretnutí s predstaviteľmi OSTP, na čo bolo vyjadrenie označujúce EMF za možný karcinogén odstránené. Jednako však, správa cituje kontrolované prípadové štúdie dokazujúce, že deti, žijúce v blízkosti vysokonapäťového vedenia, vykazovali vyšší výskyt rakoviny, ako tie, ktoré v blízkosti takýchto vedení nebývali.

Verejné povedomie o EMF bolo zväčšené slávnou a kontroverznou knihou Paula Brodeura The Great Power Line Cover-up. Brodeur starostlivo preskúmaval správy o susedstvách nachádzajúcich sa neďaleko elektrického vedenia a elektrických trafostaníc, kde sa rakovina vyskytovala v niekedy šokujúco vysokých číslach. Vykreslený obraz je alarmujúci. Znepokojivo veľký počet týchto výskytov rakoviny, oblasti so zvýšeným výskytom rakoviny, sa dajú nájsť tam, kde ľudia žijú a pracujú v tesnej blízkosti k silným zdrojom EMF.

Miestni a štátni úradnici, citujúc nedostatok dôkazov a snahu vyhnúť sa vyvolaniu verejnej paniky, sa snažia znižovať dôraz na akúkoľvek spojitosť medzi EMF a rakovinou. Bežnou je neochota medzi úradníkmi vôbec požadovať seriózne vyšetrovanie, nieto ešte konať. Prijíma sa teda postoj “nevinný, kým sa nepreukáže vina” prakticky na všetkých úrovniach vlády. Je to ale však v záujme verejnosti?

Ak pred konaním čakáme na definitívny dôkaz, než sa chopíme činu, môže byť už neskoro. Ba čo viac, malo by byť viac než jasné, že uprostred celej tej debaty o EMF je priamy zdravotný záujem. Argument je väčšinou obmedzovaný na to, či vystavenie voči EMF spôsobuje rakovinu alebo nie. Môžu byť EMF taktiež faktormi v ďalších zdravotných problémoch?

ELEKTRICKÉ TELO

Viac než kolekcia atómov a molekúl, telo je v podstate elektrodynamické. V biomagnetickom poli tela je bunková aktivita regulovaná harmonickým prúdom elektrických impulzov. Zdá sa byť odôvodnené veriť, že externe generované polia cudzie voči nášmu prirodzenému prostrediu, môžu naše biomagnetické pole narúšať. Ak je toto tvrdenie pravdivé, očakávali by sme, že bombardovanie rôznymi frekvenciami a intenzitami umelo vytvorených EMF môže meniť bunkovú aktivitu spôsobmi nie nutne zdraviu prospešnými.

Dvadsiate storočie zaznamenalo objav nových terapeutických metód, ktoré s telom pracujú ako s elektrodynamickým systémom, tzv. energetická medicína. Hoci v USA zväčša ignorovaná a potláčaná, energetická medicína je v širokej miere s úspechom praktizovaná v Európe a iných krajinách. Schopnosť tela uzdraviť sa elektromagnetickou energiou bola známa prinajmenšom od konca 19. storočia. Jeden z priekopníckych géniov v elektronike, Nikola Tesla, skúmal účinky elektromagnetických vĺn na živé bunky, k týmto výskumom publikoval v roku 1889. Experimenty uskutočňované v 20. rokoch 20. storočia dokázali, že rádiové frekvencie môžu ničiť nádory. V 30. rokoch 20. storočia Royal R. Rife vynašiel prístroj, ktorý využíval rádiové frekvencie na ničenie rakovinových buniek v ľuďoch (len pár ľudí vôbec o Rifeovi počulo. Keď sa správam o klinických úspechoch Rifeho technológie začalo dostávať celonárodnej pozornosti, jeho objavy, ktoré mohli ohlasovať novú éru v medicínskej liečbe, boli nemilosrdne potlačené a zostávajú v tejto pozícii do dnešného dňa).

Ak je fundamentálna povaha živých organizmov elektrodynamická, a ak – ako dokazovali objavy Rifea a ďalších – sa elektromagnetická energia dá využiť na liečebné účely, znamená to, že tieto energie, denno-denne nás bombardujúce, majú škodlivé účinky na zdravie?? Výskum už zistil, že elektromagnetické polia naozaj rôznymi spôsobmi bunkovú aktivitu menia. Podľa Thomasa S. Tenfordea, vedúceho vedca a výskumníka v otázkach enviromentálneho zdravia na ministerstve pre energetiku (USA), žiarivým vypustením vo výkonnom zhrnutí panelovej správy OARU je zlyhanie v zmienke nedávnych pokrokov v chápaní udalosti na molekulárnej úrovni, ku ktorým dochádza v bunkách vystavených poliam ELF. Tieto udalosti zahŕňajú zmeny vo funkčných vlastnostiach membrány … a menia vzhľad génov. Výskum na UCLA demonštroval zmeny v aktivite mozgových buniek vystavených elektromagnetickým poliam. Ďalšie štúdie zistili, že ľudské rakovinové bunky vystavené elektromagnetickému žiareniu v testovacom prostredí rastú rýchlejšie než normálne a odolávajú zničeniu zo strany imunitného systému.

Jedným z kľúčov k pochopeniu, ako môžu EMF vplývať na telo, sa môže nachádzať v orgáne, nachádzajúcom sa v centrálnej časti mozgu.

MELATONÍNOVÁ SPOJITOSŤ

Melatonín je endokrinným hormónom vylučovaným v mozgu, ktorý kontroluje každodenné rytmy tela, prírodné cykly spánku a bdenia, zmeny teploty, nálady atď. Množstvo vylučovaného melatonínu sa prirodzene mení so zmenami v dennom svetle a zmenami ročných období. Je preukázané, že umelo vytvorené elektromagnetické polia menia tieto cykly, vrátane spánku-bdenia, výkonnosti a rytmov rektálnej teploty. Dnes existuje dostatočná evidencia, že EMF menia vylučovanie melatonínu. Podľa správy v magazíne Science, sú krysy ženského pohlavia s úrovňami melatonínu potláčanými zo strany EMF náchylnejšie voči chemicky spôsobenej rakovine prsníka. Už spomínaná správa OARU taktiež poznamenáva, že podstatné môžu byť zmeny v produkcii melatonínu ako výsledok vystavenia elektrickému či magnetickému poľu. Dnes sa tvrdí, že redukcie v melatoníne, oslabujú imunitný systém a podporujú rast rakovinových buniek.

Aj keď nie je zatiaľ melatonínová spojitosť nepreukázaná, vedecká komunita ju začína brať čoraz vážnejšie. Melatonín môže byť ešte kritickejším faktorom, na základe výskumu dokazujúceho, že má na starosti oveľa viac, než len regulovanie našich biorytmických vzorcov. Dnes sa zdá, že melatonín je dôležitým modulátorom fungovania imunitného systému. Nedávne štúdie odhaľujú, že melatonín taktiež neutralizuje voľné radikály, reaktívne molekuly v tele, o ktorých sa predpokladá, že majú svoj podiel na vzniku rakoviny a ďalších chronických ochorení, a môžu hrať úlohu v určovaní našej citlivosti voči stresu. Faktom je, že samotný stres môže byť kľúčovým faktorom v rovnici EMF a zdravia.

NOVÁ TEÓRIA

Uprostred zmätku a kontroverznosti ohľadom zdravotných účinkov EMF, jasne roky vzdialené od riešenia, sa objavila revolučná nová teória o tom, ako dopade vysoko a nízko frekvenčnej radiácie na ľudské biomagnetické pole. Na základe nedávnych objavov Based on recent discoveries, najhlbšie účinky EMF sa môžu nachádzať pod úrovňou vlnovej dĺžky a frekvencie, na subatomickej úrovni, vo svete elektrónov a fotónov. Fotóny sú pakety energie v elektromagnetickom spektre. Elektróny, obklopujúce jadro atómu, nie sú v skutočnosti častice v materiálnom zmysle. Elektróny sú v skutočnosti energetické oblasti vo vesmíre, zvané mušle, ktoré absorbujú a vydávajú energiu vo forme fotónov. Bunka sa dá vnímať ako informačné centrum, pozostávajúce z molekúl, ktoré sú  vytvárané z atómov neustále vysielajúcich a prijímajúcich prúdy fotónov. Fotóny vytvárajú signál schopný niesť subatomické informácie. Aby bunky v tele spolu fungovali, signál schopný prenosu informácií vo forme fotónových prúdov z bunky do bunky musí tiecť jemne v určitom poradí, ako koherentný signál.

Ak tento prirodzený poriadok a koherentnosť tohto dynamického prúdu fotónov niečo naruší, nastáva rozptýlenie fotónového prúdu. Čím viac sú fotónové prúdy inkoherentné, prerušený je i prúd bunkových informácií. Môže byť, že optimálne fungovanie ľudského tela spočíva na hladkosti a koherentnosti fotonického signálu v sub-atomickej úrovni. Ak je toto tvrdenie pravdivé, samotná choroba môže byť priamou manifestáciou prerušenia v tejto sub-atomickej energetickej komunikácii, ktorá je azda základným koordinujúcim mechanizmom pre celú fyziologickú činnosť.

Tento výskum založený na pochopení sub-časticovej fyziky, ktorá môže mať značný význam, viedol k vývoju novej technológie na odstránenie EMF znečistenia z obydlia a pracovného prostredia. Táto technológia má podobu software, ktorý sa dá zakódovať obvodov elektronických prístrojov, ako sú napr. digitálne budíky. Jeho účinkom je znovuusporiadanie náhodnej, chaotickej sub-časticovej energie v prostredí, obnovujúc takto prirodzene koherentné prostredie. Neutralizuje sa tak statická, stres navodzujúca sub-časticová energia vytváraná okolným EMF. Vyčisťuje sa EMF hmla prenikajúca do prostredia.

Dnes dostupná prostredníctvom Clarus Systems Group v kalifornskom San Clemente, táto technológia bola testovaná u používateľov počítačov a zistilo sa, že redukuje  námahu očí, únavu, stres, a napätie svalov, ktoré sú výsledkom vysedávania dlhých hodín pred video display termina monitormi. Štúdia uskutočnená medzi školopovinnými deťmi dokázala, že technológia Clarus dokáže zredukovať poruchy učenia a poruchy správania. V teste uskutočnenom spoločnosťou Bell Atlantic, technológia Clarus zredukovala zlyhanie počítačových diskov, dokazujúc, že počítače môžu byť taktiež predmetom interferencie EMF. Clarus dnes produkuje výrobky pre domácnosť, neutralizujúce znečistenie EMF v okruhu 3500 štvorcových stôp. Ďalšie výrobky Clarus čistia pole okolo počítačov, a ďašie pracujúce v prostredí automobilov. Používatelia týchto produktov tvrdia, že sa stali čulejšími, sústredenejšími a oddýchnutejšími, s lepšou kreativitou a menším počtom pocitu stresovanosti.’

Elektromagnetické znečistenie tu s nami bude i naďalej. Elektronický vek nám priniesol mnoho nádherných prospešných vecí, ktorých by sa nikto nechcel vzdať, no celkom iste potrebujeme porozumieť následkom života a práce v prostredí naplnenom elektromagnetickými energiami.

Zdroj: Atlantis Rising, číslo 1

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: